Badania geologiczne

W ramach prac geologii inżynierskiej :

● opracowujemy projekty prac geologicznych,

● rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne obszaru projektowanej

inwestycji poprzez:

- wiercenia badawcze i sondowania  podłoża gruntowego

pod projektowanymi obiektami,

- badania laboratoryjne gruntów (analizy granulometryczne

gruntów niespoistych...

więcej