W dziedzinie hydrogeologii:

● opracowujemy dokumentacje  hydrogeologiczne :

zasobowe oraz określających warunki hydrogeologiczne,

● prowadzimy monitoring ilościowy i jakościowy wód

podziemnych .

● opracowujemy operaty dla uzyskania pozwoleń

wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

i pobór wód podziemnych

więcej