W zakresie ochrony środowiska:

● pobieramy próby gruntów i wody gruntowej oraz

dostarczamy je do laboratorium posiadającego

akredytację PCA w celu określenia w tych mediach

stężeń substancji chemicznych, takich jak:

ropopochodne , metale ciężkie, WWA , BTEX,

● na podstawie zrealizowanych badań opracowujemy ...

więcej