• Geologia inżynierska

  • Geotechnika

  • Rozpoznawanie złóż

  • Hydrogeologia

  • Ochrona środowiska

  • Elektrownie wiatrowe

Geologia inżynierska

Badania geologiczne

W ramach prac geologii inżynierskiej :

● opracowujemy projekty prac geologicznych,

● rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne obszaru projektowanej

inwestycji poprzez:

- wiercenia badawcze i sondowania  podłoża gruntowego

pod projektowanymi obiektami,

- badania laboratoryjne gruntów (analizy granulometryczne

gruntów niespoistych...

więcej

Geotechnika

W zakresie geotechniki:

● wykonujemy małośrednicowe otwory badawcze

i sondowania gruntów przy użyciu:

sondy statycznej – CPTU i CPT , sondy krzyżakowej – SLVT i sond dynamicznych

– super ciężkiej DPSH , lekkiej - DPL

● opracowujemy  dokumentacje i opinie geotechnicznych ...

więcej

Rozpoznawanie złóż

W ramach rozpoznawania złóż :

● opracowujemy projekty prac geologicznych dla

ubiegania się o koncesję na rozpoznanie surowców

pospolitych,

● realizujemy wiercenia badawcze w celu

udokumentowania zasobów złóż surowców

pospolitych...

więcej

Hydrogeologia

W dziedzinie hydrogeologii:

● opracowujemy dokumentacje  hydrogeologiczne :

zasobowe oraz określających warunki hydrogeologiczne,

● prowadzimy monitoring ilościowy i jakościowy wód

podziemnych .

● opracowujemy operaty dla uzyskania pozwoleń

wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

i pobór wód podziemnych

więcej

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska:

● pobieramy próby gruntów i wody gruntowej oraz

dostarczamy je do laboratorium posiadającego

akredytację PCA w celu określenia w tych mediach

stężeń substancji chemicznych, takich jak:

ropopochodne , metale ciężkie, WWA , BTEX,

● na podstawie zrealizowanych badań opracowujemy ...

więcej

Elektrownie wiatrowe

"GEO—SONDA Pracownia Geologiczna s.c. ma w swoim dorobku realizację badań dla kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych (zarówno farm, jak i pojedynczych turbin), zlokalizowanych w rejonie: Błaszek, Kłodawy, Kutna, Mszczonowa, Osjakowa, Dwikoz, Grudziądza, Namysłowa, Malborka, Szczawinak/Zgierza.


Realizowaliśmy badania na potrzeby opracowania projektów budowlanych

oraz wykonawczych dla elektrowni wiatrowych takich firm jak:

ENERCON

VESTAS

GAMESA

NORDEX

POWER WIND

więcej

W ramach rozpoznawania złóż :

● opracowujemy projekty prac geologicznych dla

ubiegania się o koncesję na rozpoznanie surowców

pospolitych,

● realizujemy wiercenia badawcze w celu

udokumentowania zasobów złóż surowców

pospolitych...

więcej