GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. oferuje kompleksową obsługę inwestycji na etapie ich projektowania oraz realizacji. Zapewniamy szeroki zakres usług w dziedzinie geologii, geotechniki i ochrony środowiska, w szczególności:

 

W ramach prac geologii inżynierskiej :

● opracowujemy projekty prac geologicznych,

● rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne obszaru projektowanej inwestycji poprzez:

- wiercenia badawcze i sondowania  podłoża gruntowego pod projektowanymi obiektami,

- badania laboratoryjne gruntów (analizy granulometryczne gruntów niespoistych, analizy areometryczne gruntów spoistych, oznaczenia granic konsystencji gruntów spoistych, określanie zawartości części organicznych w gruntach, badania edometrycznych modułów ściśliwości),

- określanie agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu,

● z wykonanych badań sporządzamy dokumentacje geologiczno – inżynierskie .

 

alt

 

W dziedzinie hydrogeologii:

● opracowujemy dokumentacje  hydrogeologiczne : zasobowe oraz określających warunki hydrogeologiczne,

● prowadzimy monitoring ilościowy i jakościowy wód podziemnych .

● opracowujemy operaty dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

i pobór wód podziemnych

 

 

W zakresie ochrony środowiska:

● pobieramy próby gruntów i wody gruntowej oraz dostarczamy je do laboratorium posiadającego akredytację PCA w celu określenia w tych mediach stężeń substancji chemicznych, takich jak: ropopochodne , metale ciężkie, WWA , BTEX,

● na podstawie zrealizowanych badań opracowujemy raporty stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska i wytycznych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

alt

 

W zakresie geotechniki:

● wykonujemy małośrednicowe otwory badawcze

i sondowania gruntów przy użyciu :

sondy statycznej CPTU i CPT , sondy krzyżakowej – SLVT   i sond dynamicznych – super ciężkiej DPSH , lekkiej - DPL

● opracowujemy  dokumentacje i opinie geotechnicznych dla projektowanych obiektów budowlanych,

● wykonujemy badania geotechniczne dla składowisk odpadów

● projektujemy odwodnienia wykopów budowlanych,

● obliczamy stateczności skarp i zboczy,

● określamy zagęszczenia gruntów rodzimych

i nasypów budowlanych,

● badamy nośności nasypów i podbudów pod płyty fundamentowe lub posadzki;

 

 

 

W ramach rozpoznawania złóż :

● opracowujemy projekty prac geologicznych dla ubiegania się o koncesję na rozpoznanie surowców pospolitych,

● realizujemy wiercenia badawcze w celu udokumentowania zasobów złóż surowców pospolitych,

● wykonujemy analizy granulometryczne gruntów sypkich oraz sporządzamy orzeczenia o jakości kruszywa naturalnego,

● opracowujemy dokumentacje zasobowe złóż surowców pospolitych i przygotowujemy pozostałe dokumenty niezbędne do ubiegania się o koncesję na eksploatację złoża.

 

alt